Ochrana osobných  údajov

Ďakujeme Vám za návštevu na tejto stránke, teší nás Váš záujem. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a berieme ju na zreteľ.

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Kto je správca?

Viktor Kormaňák - KAFE (ďalej len spoločnosť) so sídlom Košická 1755/34, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO 449 739 69 spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami zák.č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). Prevádzkujeme stránku www.laskafe.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania dát obrátiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na info@laskafe.sk, resp. na akýkoľvek kontakt, ktorý máme zverejnený na webovej stránke www.laskafe.sk v sekcií Kontakt

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenie GDPR, to znamená, že:

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • Splníme si podľa článku 13 nariadenia GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania Vašich osobných údajov,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení si Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely ich spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia dresa, e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie Vašej objednávky, informácií o produktoch).
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste našimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie informačných a reklamných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate môžeme využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú.

Ak našim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielame len na základe vášho súhlasu. 

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

 • Fotografická dokumentácia – napr. zo živých akcií organizovaných našou spoločnosťou.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní web stránky zaznamenávame Vašu IP adresu - ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia web stránky považujeme za dôležité, nakoľko sa stále snažíme web stránku zlepšiť a poskytnúť Vám lepšie produkty a služby. Cookies pre cielenú reklamu budú spracované len na základe Vášho súhlasu. Našu web stránku je možné prechádadzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime Vaše osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné a aktuálne známe a technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. 

Poskytovanie osobných údajov

K Vašim osobný, údajom môžu mať prístup aj poverení zamestnanci spoločnosti alebo spolupracovníci. Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžií, využívame služby a aplikácie spracovateľov:

  1. Mail|Chimp (Rocket Science Group Ltd., U.S.A)
  2. Facebook
  3. Google

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. V takom prípade budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, aké sú aktuálne dostupné na trhu. 

Poskytovanie osobných údajov mimo Európskej únie

Nakoľko pracujeme výhradne na počítačoch zn. Apple Inc., všetky dokumenty, zoznamy a iné zapisujeme do programov od spoločnosti Apple Inc. (napr. Pages, Numbers,…). Tieto dokumenty neukladáme ako lokálne kópie, ale sú uložené na cloudovom úložisku iCloud od Apple Inc. K nim pristupujeme pomocou viacerých bezpečnostných opatrení - dvojfaktorová autorizácia, biometrický prístup (FaceID, TouchID).

Na hromadné posielanie mailov používame službu MailChimp, ktorá ukladá dáta na vzdialené úložiská aj mimo územia Európskej Únie.

Vaše práva v súvislosti s ochnanou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, kontaktujte nás prostredníctvom mailu info@krizanek.sk. 

Tu sú Vaše práva:

 • Právo na informácie - napĺňa sa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 
 • Právo na prístup - vďaka tomuto právu nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám do 10 dní doložíme, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Právo na zmenu a doplnenie - ak sa u Vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. 
 • Právo na obmedzenie spracovania - môžete ho využiť ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, resp. ak sa domnievate, že vykonávame spracovanie osobných údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu/newslettera obmedzujete účel spracovania osobných údajov pre zasielanie informačných oznámení).
 • Právo na prenositeľnosť - pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vzať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup -> len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade na to potrebujeme  aspoň 20 dní. 
 • Právo na výmaz - Vašim ďalším právom je právo na výmaz -> byť zabudnutý. Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo a my ho budeme plne rešpektovať. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov a zo systému všetkých našich spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie tohto Vášho práva potrebujeme aspoň 10 dní. V niektorých prípadoch sme ale viazaní zákonnou povinnosťou (daňová, účtovná). V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu budete oboznámení mailom. 
 • Právo na sťažnosť - ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia okamžite napraviť. 

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že všetci naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení členstva alebo záväzkov súvisiacich s nami. 

Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Podmienky spracovania osobných údajov prostedníctvom web stránky www.laskafe.sk

Viktor Kormaňák - KAFE (ďalej len spoločnosť) so sídlom Košická 1755/34, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO 449 739 69 spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami zák.č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme IS elektronický obchod (e-shop). Rozsah spracúvaných osobných údajov je : meno, priezvisko, fakturaná adres, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na žiadosť dotknutej osoby v rámci zmluvného/predzmluvného vzťahu, súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona a ďalších právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

Uvedené osobné údaje poskytujete dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, Vám prevádzkovateľ nezaručuje predaj tovaru alebo poskytnutie služby.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo zastupovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať. Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania na web stránke prevádzkovateľa až po dobu vášho odhlásenia z databázy. Prostredníctvom odkazu nachádzajúcom sa v každom maile budú Vaše osobné údaje bezpečne vymazané zo systému.

Zároveň môžete požiadať prevádzkovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava Vaše osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona.