OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.1.2020 a platia pre nákup v internetovom obchode www.laskafe.sk. 

Ich účelom je vymedziť práva a povinnosti medzi predávajúcim a objedávateľom. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.laskafe.sk je:

Viktor Kormaňák - KAFE

Košická 1755/34, 90301 Senec

IČO: 44 973 969

DIČ: 10 7391 3874

Zapísaný v Živnostensko registri OÚ SENEC č. 340-28928

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK40 0900 0000 0051 6754 3333

web: www.laskafe.sk

Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu https://shop.skrizanek.sk (ďalej len objednávateľ). Práva objednávateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú s nasledovných zákonov:

 •  č. 250/2007 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa)
 •  č. 102/2014 Z.z (ochrana spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji)

Objednávkou sa rozumie vyplnený elektronický objednávkový formulár, odoslaný v internetovom obchodnom systéme predávajúceho na stránke https://shop.skrizanek.sk obsahujúci informácie o objednáveteľovi, objednanom tovare z ponuky, množstvo, balenie, príchuť a cene tohto tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že ich akceptuje.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formuláre (meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ). Objednávka obsahuje názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vystavenia. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.

Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: sales@laskafe.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 • produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • zmenila sa cena výrobcu prípadne dodávateľa produktu,
 • vystavená cena produktu bola chybná.

O týchto skutočnostiach bude predávajúci objednávateľa včas informovať a dohodnú sa na ďalšom postupe.

3. Spôsob platby

Objednávku v internetovom obchode https://shop.skrizanek.sk je možné zaplatiť:

 • na výdajných miestach partnerov služby www.zasielkovna.sk v Slovenskej republike v hotovosti alebo kartou,
 • platba vopred bankovým prevodom: objednáveteľ zaplatí tovar vopred na účet predávajúceho.

4. Dodacie podmienky a náklady

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Orientačná doba expedície je maximálne 3-10 pracovných dni. Všetok objednaný tovar Vám bude zaslaný súčasne podľa našich obchodných podmienok. Objednávky sa zasielajú naraz – t.j. dobu expedície pre celú objednávku je potrebné rátať podľa výrobku s najdlhšou dobou expedície. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V tomto prípade Vás budeme neodkladne informovať na Vami zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.

5. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť po uhradení objednávky na náš účet a po odoslaní potvrdenia o uhradenej objednávke na e-mail zákazníka ktorý uviedol v objednávke všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Potvrdenie objednávky sa robí manuálne po zistení dostupnosti objednaných produktov z nášho e-shopu, nie automaticky systémom. Tovar bude odoslaný podla stavu dostupnosti, ktorý je uvedení pri objednanom produkte.

Zvyčajne Vám tovar príde do 3-10 pracovných dní. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú potvrdenie na e-mail lebo uviedli zlý alebo nefunkčný e-mail, oznámenie z pošty o uložení zásielky neprišiel alebo pošta stratí balík. O termíne odoslania bude zákazník informovaný v potvrdzujúcom e-mailom.

6. Preberanie tovaru

Pri preberaní zásielky je objednáveteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený a zničený, spotrebiteľ je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a balík neprevziať. Ak bude prevzatý takto poškodený balík, následná reklamácia nebude akceptovaná!

Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku.

V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade uhradí prepravné náklady v plnej výške.

7. Odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

 • keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo
 • ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo
 • ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, alebo
 • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Viktor Kormaňák - KAFE, so sídlom Košická 1755/34, 90301 Senec, prípadne na e-mailovej adrese: sales@laskafe.sk alebo telefónnom čísle: +421 918 807 869.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na stránke internetového obchodu www.laskafe.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu zverejnenú na našom webovom sídle https://shop.skrizanek.sk ako adresu na vrátenie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 • tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené kurérskou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • za odchýlky farieb v tlači alebo v materiáli produktov, ktoré nesedia s fotkami na sociálnych sieťach alebo v počítači, mobile či tablete. Každé zariadenie je inak kalibrované a má iné farby a kvalitu displeja, to iste platí aj pre sociálne sieťe. Finálny produkt nájdete vždy na našom e-shope www.laskafe.sk.
 • vyhradzujeme si možnosť na zmeny v dizajne pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku a vzhľadu a to bez nároku na reklamáciu zákazníkom, že produkt nesedí s pôvodným modelom.

9. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcim.
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň vytvorenia a odoslania objednávky.

10. Záručná doba a reklamácia

Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho na internetovom obchode www.laskafe.sk. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt na adresu predávajuceho na vlastne náklady.